Bill of lading หรือ B/L เอกสารสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเล สำหรับผู้เริ่มต้นในการนำเข้าสินค้าจากจีนหรือส่งออกสินค้าผ่านทางเรือ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบเกี่ยวกับเอกสารชนิดนี้ โดยบทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับBill of lading ว่าคืออะไร มีหน้าที่อะไร ประเภทของ B/L และตัวอย่างของเอกสาร Bill of lading form

Bill of lading คืออะไร ?

BL หรือ Bill of Lading คือ ใบตราส่งสินค้า เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยผู้ขนส่ง (Carrier) ออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า (Consignor) เพื่อเป็นหลักฐานการรับขนสินค้า และเป็นหลักฐานแสดงสิทธิในสินค้า

Bill of lading หมายถึง ใบตราส่งสินค้า

หน้าที่หลักของ Bill of lading

 1. เป็นใบรับสินค้า (Receipt): เป็นหลักฐานว่าผู้รับขนส่งได้รับสินค้าจากผู้ส่งสินค้าเพื่อนำไปส่งยังปลายทาง
 2. เป็นสัญญาการขนส่ง (Contract): ระบุข้อตกลงและเงื่อนไขในการขนส่งสินค้าระหว่างผู้รับขนส่งและผู้ส่งสินค้า
 3. เป็นหลักฐานแสดงสิทธิในสินค้า (Document of Title): ผู้ถือ BL จะเป็นผู้มีสิทธิ์รับสินค้าที่ปลายทาง

ประเภทของ Bill of lading

ในการนำเข้าและส่งออกปัจจุบัน มีการใช้ Bill of lading ทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่

 • Straight Bill of Lading: เป็น B/L ที่ระบุชื่อผู้รับสินค้าไว้ชัดเจน ผู้รับสินค้าที่ระบุชื่อใน B/L เท่านั้นที่มีสิทธิ์รับสินค้า
 • Order Bill of Lading: เป็น B/L ที่ไม่ระบุชื่อผู้รับสินค้า ผู้ส่งสินค้าสามารถโอนสิทธิ์ในสินค้าโดยการสลักหลัง BL

รายละเอียดสำคัญใน B/L

ในใบตราส่งสินค้า จะมีสาระสำคัญที่จำเป็นต้องถูกระบุอยู่ในเอกสาร ดังนี้

 • ชื่อผู้ส่งสินค้า (Shipper): เป็นผู้ส่งสินค้า
 • ชื่อผู้รับสินค้า (Consignee): เป็นผู้รับสินค้า
 • รายละเอียดสินค้า (Description of Goods): ชนิด ประเภท จำนวน น้ำหนักสินค้า
 • ท่าเรือต้นทาง (Port of Loading): ท่าเรือที่เริ่มทำการขนส่ง
 • ท่าเรือปลายทาง (Port of Discharge): ท่าเรือปลายทาง
 • วันที่ออก BL (Date of Issue): วันที่ออก BL
 • ลายเซ็นผู้รับขนส่ง (Carrier’s Signature): ลายเซ็นของตัวแทนผู้รับขนส่ง

ตัวอย่าง Bill of lading form

ตัวอย่างแบบฟอร์ม B/L ที่มีรายละเอียดสำคัญต่างๆ

ตัวอย่าง Bill of landing form
ตัวอย่าง Bill of landing (B/L)

ความแตกต่างระหว่าง Bill of lading กับ Airway bill

Bill of Lading (B/L) และ Airway Bill (AWB) เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการขนส่งสินค้า แต่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าคนละประเภท ดังนี้

 • B/L: ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเล
 • AWB: ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ

สรุป

Bill of lading เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางทะเล ผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้าควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ B/L ให้เข้าใจ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

อ้างอิง : www.dft.go.th