Gross weight และ Net weight เป็นสองคำศัพท์ที่มักพบเห็นบนเอกสารการขนส่งสินค้า หลายคนอาจสงสัยว่าสองคำนี้มีความหมายว่าอะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร บทความนี้จะช่วยอธิบายว่า Gross weight กับ Net weight คืออะไร? ความแตกต่าง พร้อมยกตัวอย่างการคำนวณของน้ำหนักทั้ง 2 ประเภทนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้นำเข้าสินค้าและส่งออกทุกท่าน

Gross weight คืออะไร?

Gross weight หรือ น้ำหนักรวม หมายถึง น้ำหนักรวมของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้รวมถึงวัสดุที่ใช้ห่อหุ้ม ป้องกัน และรองรับสินค้าระหว่างการขนส่ง เช่น กล่อง กระดาษลัง กระดาษฟอยล์ พลาสติก แผ่นโฟม ฯลฯ

Net weight คืออะไร?

Net weight หรือ น้ำหนักสุทธิ หมายถึง น้ำหนักของสินค้าเพียงอย่างเดียว ไม่รวมน้ำหนักบรรจุภัณฑ์

ความแตกต่างของ Gross weight และ Net weight

ความแตกต่างของน้ำหนักรวมและน้ำหนักสุทธิ มีดังนี้

หัวข้อ Gross weight Net weight
ความหมาย น้ำหนักรวมของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ น้ำหนักของสินค้าเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่าง 10 กิโลกรัม (สินค้า 5 กิโลกรัม + กล่อง 5 กิโลกรัม) 5 กิโลกรัม
การใช้งาน ใช้ในการคำนวณค่าขนส่ง ใช้ในการคำนวณภาษีศุลกากร
gross-weight-vs-net-weight-คือ
ภาพที่ 1: ความแตกต่างระหว่าง Gross weight VS net weight

Gross weight และ Net weight ถูกระบุไว้ที่ใดบ้าง?

  • ใบแจ้งหนี้ (Invoice)
  • ใบปะหน้าสินค้า (Packing List)
  • เอกสารการขนส่งสินค้า (Bill of Lading)
  • ฉลากสินค้า
  • หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E)

การคำนวณค่าขนส่ง คิดจากน้ำหนักประเภทใด

ค่าขนส่งสินค้าโดยทั่วไปจะคิดจาก Gross weight หรือ น้ำหนักรวมของสินค้าและบรรจุภัณฑ์

ยกตัวอย่าง

สินค้ามีน้ำหนัก Net weight 5 กิโลกรัม บรรจุภัณฑ์มีน้ำหนัก 2 กิโลกรัม

  • Net weight = 5 กิโลกรัม
  • Gross weight = 5 กิโลกรัม + 2 กิโลกรัม = 7 กิโลกรัม
  • ค่าขนส่งจะคิดจาก 7 กิโลกรัม : 7 kg x อัตราค่าขนส่ง

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอาจเสนอตัวเลือกให้คิดค่าขนส่งจาก Net weight หรือ CBM

สรุป

โดยสรุปแล้ว Gross weight และ Net weight เป็นสองคำศัพท์ที่มีความหมายและการใช้งานแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าจากจีนควรเข้าใจความแตกต่างของสองคำนี้ จะช่วยให้คุณคำนวณค่าขนส่งและภาษีศุลกากรได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

คำศัพท์เพิ่มเติม

  • Tare weight: น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์เปล่า