สำหรับธุรกิจที่ดำเนินการนำเข้าสินค้า การมีเอกสารนำเข้าที่ถูกต้องครบถ้วนถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เนื่องจากการนำเข้าจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าจากศุลกากร การมีเอกสารครบถ้วนและถูกต้องจะช่วยให้กระบวนการนำเข้าราบรื่น บทความนี้จะกล่าวถึงเอกสารหลักๆ ที่จำเป็นเมื่อนำเข้าสินค้าเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย

เอกสารนำเข้า 7 ประเภท ที่ผู้นำเข้าสินค้าต้องเตรียม

 1. ใบขนสินค้าขาเข้า : ใบขนสินค้าขาเข้าถือเป็นเอกสารหลักที่จำเป็นสำหรับการผ่านพิธีการศุลกากร โดยระบุรายละเอียดของสินค้าที่นำเข้า จำนวน มูลค่า รวมถึงข้อมูลของผู้นำเข้า
 2. ใบตราส่งสินค้า (B/L หรือ AWB) : เอกสารนี้เป็นหลักฐานการรับสินค้าและข้อตกลงในการขนส่งระหว่างผู้นำเข้ากับผู้ขนส่ง โดยจะออกโดยผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ (B/L) หรือทางอากาศ (AWB)
 3. ใบกำกับสินค้า (Invoice) :  ใบกำกับสินค้าระบุราคา จำนวน และรายละเอียดสำคัญของสินค้าที่ผู้ขายส่งให้ผู้ซื้อ
 4. ใบกำกับหีบห่อ (Packing list) : Packing list เป็นเอกสารนี้ระบุรายการสินค้า จำนวน น้ำหนัก ขนาด และวิธีการบรรจุหีบห่อของสินค้า
 5. ใบอนุญาตนำเข้า (ถ้ามี) : สินค้าบางประเภทเช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง จำเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตนำเข้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนนำเข้าเข้ามาในประเทศไทย
 6. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of origin) :  หากต้องการขออัตราภาษีศุลกากรพิเศษตามข้อตกลงการค้าเสรี จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองแหล่งที่มาหรือถิ่นกำเนิดของสินค้าหรือหลายคนรู้จักชื่อใน Form-E
 7. เอกสารอื่นๆ แล้วแต่ประเภทสินค้า อาจต้องมีเอกสารอื่นๆ เช่น แคตตาล็อก รายละเอียดส่วนประกอบ หรือใบรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆ

ทำไมจึงจำเป็นต้องเตรียมเอกสารนำเข้า

เนื่องจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร ซึ่งดำเนินการเพื่อควบคุมและตรวจสอบว่าสินค้านั้น

 • ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบการนำเข้า
 • ไม่เป็นสินค้าผิดกฎหมาย
 • มีใบอนุญาตสำหรับสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า

การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนนำเข้าจะป้องกันความล่าช้า ค่าปรับ หรือการยึดสินค้าจากกรมศุลกากร

กรมศุลกากร

ผลกระทบของเอกสารนำเข้าต่อผู้ประกอบการ

 1. การคำนวณภาษี รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนำเข้า เช่น ประเภท จำนวน น้ำหนัก และมูลค่าสินค้า จะถูกนำมาใช้คำนวณภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. ระยะเวลาการผ่านพิธีการ การมีเอกสารครบถ้วนทำให้ขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าราบรื่น ลดความล่าช้า และต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้สินค้าสามารถจัดส่งให้ลูกค้าหรือนำเข้าคลังสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
 3. การสร้างบันทึกหลักฐาน เอกสารนำเข้าที่ครบถ้วนถูกต้องจะสร้างบันทึกและหลักฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบการนำเข้า สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
 4. การบริหารต้นทุน การระบุมูลค่าสินค้าและอัตราภาษีนำเข้าที่ถูกต้องในเอกสารจะช่วยให้ผู้นำเข้าสามารถคำนวณต้นทุนทั้งหมดและจัดสรรงบประมาณสำหรับการนำเข้าได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้การบริหารต้นทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 5. การลดความเสี่ยง เอกสารนำเข้าที่ครบถ้วนถูกต้องจะลดความเสี่ยงจากการถูกปรับหรือสินค้าถูกยึดจากหน่วยงานกำกับดูแล ช่วยป้องกันผลกระทบทางธุรกิจและการสูญเสียทางการเงิน
 6. การสร้างความน่าเชื่อถือ การจัดเตรียมเอกสารนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎระเบียบแสดงถึงการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการในสายตาของหน่วยงานกำกับดูแลและคู่ค้าทางธุรกิจ
 7. กระบวนการจัดซื้อที่ราบรื่น เอกสารที่ครบถ้วนจะทำให้กระบวนการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศราบรื่น สามารถคาดการณ์ระยะเวลาการส่งมอบที่แน่นอน ส่งผลให้การจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผนธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุป

เอกสารนำเข้า 7 ประเภทที่จำเป็นในการนำเข้าสินค้าเข้าประเทศไทยได้แก่ ใบขนสินค้าขาเข้า ใบตราส่งสินค้า ใบกำกับสินค้า บัญชีรายการสินค้า ใบอนุญาตนำเข้า หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด และเอกสารอื่นๆตามประเภทสินค้า การจัดเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้ครบถ้วนถูกต้องจะทำให้ผู้นำเข้าผ่านพิธีการศุลกากรได้อย่างราบรื่น สามารถคำนวณภาระภาษีได้อย่างแม่นยำ ลดความเสี่ยง สร้างความน่าเชื่อถือ และบริหารต้นทุนการนำเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวเลือกสำหรับผู้นำเข้าสินค้าจีน

หากคุณนำเข้าสินค้าจากจีน Siam China Cargo เราเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าให้กับผู้ประกอบการนำเข้า โดยดำเนินการถูกต้องรวดเร็วโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณ มั่นใจในทุกขั้นตอน เอกสารถูกต้องครบถ้วน คิดราคาแบบ CBM

พิธีศุลกากร-customs-clearance