ในโลกของการค้าระหว่างประเทศ การจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสาร Packing List หรือตัวย่อ PL ซึ่งเป็นเอกสารที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จำหน่าย ผู้ซื้อ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจปล่อยสินค้า ในบทความนี้ Siam china cargo จะอธิบายให้เข้าใจถึงความหมายของ Packing List พร้อมทั้งประโยชน์และความแตกต่างระหว่าง Invoice และ PL

Packing List คืออะไร?

Packing List (PL) หรือที่เรียกว่า “ใบกำกับหีบห่อเป็นเอกสารที่ใช้ระบุรายการสินค้าทั้งหมดที่รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์หรือการขนส่งแต่ละครั้ง โดยรายการในบัญชีบรรจุหีบห่อจะระบุรายละเอียดสำคัญต่างๆ เช่น หมายเลขกล่อง จำนวนกล่อง รายการสินค้าในแต่ละกล่อง จำนวนชิ้นของแต่ละรายการ น้ำหนัก และขนาดของแต่ละกล่อง เป็นต้น

ข้อมูลเหล่านี้ทำให้สะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าและผ่านพิธีศุลกากร เนื่องจากเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ นอกจากนี้ Packing List ยังช่วยให้ผู้รับสินค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนและรายการสินค้าที่ได้รับได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่าง Packing list form

สำหรับมือใหม่อาจจะยังไม่เคยเห็น PL โดยหน้าตาของเอกสารใบกำกับหีบห่อมีดังตัวอย่างตามภาพด้านล่าง จะเห็นได้ว่าในส่วนของรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ มีการระบุข้อมูลสำคัญ ได้แก่

 • หมายเลขกล่อง (Carton No.)
 • รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ (Description)
 • จำนวน (Quantity)
 • น้ำหนักสุทธิ (Net weight)
 • น้ำหนักรวม (Gross weight)
 • หน่วยวัดคิวบิกเมตร (CBM)
ตัวอย่าง packing list form
ภาพที่ 1: ตัวอย่างฟอร์ม Packing List (PL) ขอบพระคุณภาพจาก : www.dreamsofts.com

ความแตกต่างระหว่าง Packing List และ Invoice

Packing List หรือ “ใบแจ้งรายการสินค้า” และ Invoice หรือ “ใบแจ้งหนี้” เป็นเอกสารที่ใช้ในธุรกรรมการค้าขาย แต่มีวัตถุประสงค์และข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนี้

 1. Packing List
 • วัตถุประสงค์: เพื่อระบุรายละเอียดของสินค้าที่จัดส่ง เช่น จำนวน น้ำหนัก และขนาดของกล่อง
 • ข้อมูลที่ระบุ: รายการสินค้า จำนวนชิ้น น้ำหนัก ขนาดของกล่อง และหมายเลขกล่อง
 1. Invoice
 • วัตถุประสงค์: เพื่อแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายสินค้า
 • ข้อมูลที่ระบุ: รายการสินค้า ราคาต่อหน่วย จำนวนหน่วย มูลค่ารวม เงื่อนไขการชำระเงิน และข้อมูลของผู้ซื้อและผู้ขาย

ดังนั้น Packing List จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดทางกายภาพของสินค้า ในขณะที่ Invoice จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าและราคาของสินค้า ทั้งสองเอกสารจึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องใช้ร่วมกันในการดำเนินธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

ประโยชน์ของ Packing List

Packing List เป็นเอกสารที่มีประโยชน์หลากหลายด้าน ทั้งต่อผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. ช่วยติดตามสินค้าคงคลัง โดยเอกสารนี้จะระบุรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการ จำนวน และสถานที่จัดเก็บ ทำให้ง่ายต่อการติดตามและบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
 2. ป้องกันการสูญหายหรือความเสียหายของสินค้า โดยที่ Packing List ระบุรายละเอียดของสินค้าอย่างละเอียด จึงช่วยให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและจำนวนได้อย่างแม่นยำ ลดความเสี่ยงในการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า
 3. ช่วยให้ผ่านพิธีการศุลกากรได้สะดวก เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถใช้ข้อมูลจากใบกำกับหีบห่อในการตรวจสอบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการผ่านพิธีการศุลกากร
 4. ช่วยให้ตรวจสอบสินค้าได้ง่ายขึ้น ทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสามารถใช้ PL ในการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า

สรุป

โดยสรุปแล้ว Packing List หรือใบกำกับหีบห่อ ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ส่งออกและนำเข้าจำเป็นต้องมีไว้ประกอบการขนส่งสินค้า เนื่องจากช่วยให้การดำเนินการด้านการค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใบ PL ทำหน้าที่บันทึกรายละเอียดของสินค้าที่บรรจุอยู่ในหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าได้สะดวกรวดเร็วแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการติดตามสินค้าคงคลัง ป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของสินค้า และช่วยให้ผู้ซื้อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสินค้าได้ง่ายขึ้น

อีกทางเลือกหากคุณต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญในการนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นผู้ดำเนินการ คุณสามารถใช้บริการชิปปิ้งจีนกับเรา Siam China Cargo เรามีบริการขนส่งนำเข้าจีนตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร ซึ่งจะช่วยคุณในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน